Boğaziçi Üniversitesi

English

Öğrenme Bilimleri

Doktora Programı

Ders Tanımları


LS 601 Öğrenme Bilimlerinin Temelleri (3+0+0) 3 AKTS 10
Öğrenme bilimlerinin temel kuramları. Çoklu ortam gibi teknoloji destekli öğrenmenin temel kavramları. Bilişsel öğrenme kuramları ile uyumlu öğretim sistemleri ve tasarım yöntemleri. Topluluk içerisinde öğrenme. Teknoloji yoluyla etkileşim ve diyalog. Durumlu öğrenme bağlamında öğrenme ortamları ve tasarım yaklaşımları. Öğrenme bilimleri araştırma yöntemlerine genel bakış. Biliş ve öğrenmeyi modelleme. Tasarım tabanlı araştırma.

LS 611 Öğrenme Bilimlerinde Tasarım Temelli Araştırmalar (3+0+2) 4 AKTS 10
Öğrenmeyi incelemek üzere ortaya çıkan yeni bir paradigma olarak tasarım temelli araştırmalar. Tasarım temelli araştırma yöntemleriyle ilgili kavramlar ve kuramlar. Tasarım temelli araştırmaların öğrenme bilimleri alanındaki örneklerinin incelenmesi.

LS 612 Etkileşimli Öğrenme Ortamları Tasarımı (3+0+0) 3 AKTS 10
Etkileşimli öğrenme ortamlarının öğeleri ve ilkeleri. Gereksinim, içerik, bağlam ve ortam analizleri. Medya tabanlı ortamlarda etkileşim tasarımı, etkileşim türleri ve düzeyleri, öğrenci kontrol düzeyleri, bilişsel stratejiler, farklı düzeylerdeki öğrenci katılımı sağlamada öğretim stratejileri. Arayüz ve bilgi tasarımı. Öğrenme bilimlerindeki temel kuramlar bağlamında prototip ortamların tasarımı.

LS 615 Nitel Araştırma Yöntemleri (3+0+0) 3 AKTS 10 Eğitim araştırmalarında nitel yöntemlerin kuram ve uygulamaları. Nitel paradigmaların temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri. Araştırma projeleri tasarlama ve uygulama. Nitel veri analizi, yorumlama ve raporlama.

LS 616 Öğrenme Sistemleri Tasarımı ve Uygulaması (3+0+0) 3 AKTS 10
Yazarlık sistemleri, öğrenme yönetimi sistemleri, ders yönetimi sistemleri gibi öğrenme ve öğretme sistemlerindeki endüstriyel standartların incelenmesi. Öğrenme sistemlerinin kavram ve ilkeleri. Mevcut öğrenme sistemlerinin değerlendirilmesi. Farklı eğitsel gereksinimlere yönelik öğrenme sistemlerinin birleştirilmesi. Farklı ölçeklerde öğrenme sistemlerinin tasarımı. Öğrenme sistemleri seçme ve değerlendirme ölçütleri.

LS 619 Uygulamalı İleri İstatistik (3+0+2) 4 AKTS 10
Faktör analizi, çok değişkenli analizler, yapısal eşitlik modellemesi, hiyerarşik doğrusal modellemesini içeren ileri istatistik yöntemler. Veri analizi, yorumlama ve raporlama.

LS 623 Teknoloji Bileşenlerinin Pedagojik Yapılarla Bütünleştirilmesinin Değerlendirilmesi (3+0+0) 3 AKTS 10
Eğitim, öğretim ve teknolojiyi ilişkilendirme. İlgili kuram, ürün ve uygulamaların tartışılması. Teknolojinin eğitimde kullanımının eleştirel çözümlemesi. Güncel eğitim teknolojilerinden faydalanma ve bunların eleştirel değerlendirilmesi.

LS 624 Eğitsel Oyun Tasarımı (3+0+0) 3 AKTS 10
Oyun tasarımı ve öğretim tasarımı ilkeleri. Hızlı prototip oluşturma, oyun testi ve tasarım döngüsü süreçleri. Eğlence ve eğitim amaçlı oyunları değerlendirme. Oyunun ve oyunla öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini inceleme.

LS 625 Fen Eğitimi Ortamları Tasarımı (3+0+0) 3 AKTS 10
Bilim ve bilim öğrenmenin epistemik temelleri. Ulusal ve uluslar arası güncel bilim eğitimi programları. Araştırmaya dayalı bilim öğrenme ortamlarının epistemik, program ve teknolojik açılardan eleştirel çerçevede incelenmesi.

LS 627 Öğrenme Bilimlerinde İleri Düzey Değerlendirme (3+0+0) 3 AKTS 10
Sınıf ortamlarında ölçme ve değerlendirme: geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık. Nicel ve nitel yöntemler ve yaklaşımlar: katma değerli ölçütler, bilgi-referans testi, uyarlanabilir sınama ve protokol analizi.

LS 628 Erken Çocukluk Eğitiminde Öğrenme Ortamları Tasarımı (3+0+0) 3 AKTS 10
Eğitisel ihtiyaçlar ışığında öğrenme ortamlarının planlaması. Öğrenme ortamlarının eğitimsel özellikleri. Erken çocukluk dönemi öğrenme ortamlarında nitelik.

LS 631 Öğrenme Çözümlemeleri (3+0+0) 3 AKTS 10
Öğrenme çözümlemelerinin kavram ve süreçleri. Sosyal ağ, ağ ve örüntü çözümlemeleri. Veri toplama ve işleme. Çözümleme araçları. Öğrenme Yönetim Sistemleri ve İçerik Yönetim Sistemleri gibi sistemlerde büyük veri kümelerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesi. Etkileşim içindeki örüntülerin tespiti. Öğrenme çözümlemelerine bağlı eğitsel karar verme.

LS 632 Öğrenme Bilimlerinde Öğretmen Mesleki Gelişim Araştırmaları (3+0+0) 3 AKTS 10
Öğretmenin mesleki gelişimine ilişkin konu ve uygulamalar. İhtiyaç analizi ve mesleki gelişim programlarında amaçlar, modeller ve stratejiler. Mesleki gelişim programlarının uygulamalarında karşılaşılan engeller. Mesleki gelişim programların değerlendirmesi.

LS 635 Çocuk Araştırmaları Yöntemleri (3+0+0) 3 AKTS 10
Erken çocukluktan ergenliğe, çocukların anlayış ve bakış açıları. Post-pozitivist ve çok disiplinli kuram ve yöntemler. Etik bağlamında çocuk araştırmaları. Çocuk bakış açılarının ve deneyimlerinin çalışılmasında karşılaşılan zorluklar. Yöntemsel bağlılık ve yöntem, kuram, veri, analiz ve raporlamanın rolü.

LS 639 Eğitimde Ağlar (3+0+0) 3 AKTS 10
Eğitimde sosyal ağ kuramları ve değişim. Sosyal ağ çözümlemesi. Örgüt içi ve örgütler arası ağların araştırılmasında kuram ve yöntemler. Ağ tabanlı örgütler ve reform girişimlerine ilişkin vaka incelemeleri.

LS 641 Eğitim Teknolojisi ve Bilişsel Bilim (3+0+0) 3 AKTS 10
Teknoloji tabanlı ortamlarda öğrenmenin sosyal, kültürel ve bilişsel temelleri. Beyin, zihin ve bilgi temsili alanlarındaki öğrenme ve gelişim araştırmaları. Farklı okullaşma düzeylerinde teknoloji destekli öğrenme için öğrenme tasarımı modelleri. Bireyselleştirilmiş, uyarlanmış ve işbirlikli ortamlar gibi farklı öğrenme ortamlarında bilişsel bilim konuları.

LS 645 Öğrenmede Özdüzenleme (3+0+0) 3 AKTS 10
Öğrenme bilimlerinin disiplinlerarası doğasını göz önüne alarak öğrenmede özdüzenleme üzerine kuramsal yaklaşımlar ve araştırmalar disiplini doğasını göz önünde bulundurarak incelenmesi. Öğrenme ortamlarının özdüzenleme kuramlarını temel alarak tasarlanması.

LS 649 Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme (3+0+0) 3 AKTS 10
Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme’nin (BDİÖ) tarihsel ve kuramsal temelleri. Öğrenme ortamlarının işbirlikli öğrenme için tasarımı ve geliştirilmesi. BDİÖ verilerinin analizinde etnometodolojik yaklaşımların kullanımı. BDİÖ topluluğu içindeki güncel ve geleceğe yönelik araştırma eğilimleri.

LS 650 Öğrenme Bilimlerinde İleri Nicel Araştırma (3+0+2) 4 AKTS 10
Eğitimde araştırma yöntemleri. İleri düzey ölçme ve örnekleme çalışmaları, nicel tasarımlar ve istatistiksel çözümleme ve değerlendirme. Eğitim verileriyle istatistiksel modelleme.

LS 652 Eğitim Uygulamalarında Eşitlik ve Çeşitlilik (3+0+0) 3 AKTS 10
Çocukları hedefleyen eğitim uygulamalarında eşitlik ve çeşitlilik. Erken çocukluk eğitiminde eşitlik ve çeşitliliğin öğrenme kuramları, pedagoji ve savunuculuk açısından incelenmesi. Dil çeşitliliği, kültürel kökenler, cinsiyet, engellilik, sosyal sınıf ve yoksulluğun kesişimleri.

LS 653 Teknoloji ile Öğrenmenin Kuramsal Temelleri (3+0+0) 3 AKTS 10
Teknoloji ile öğrenme ve öğretme üzerine kavramsal, deneyimsel ve eleştirel bakış açıları. Eğitim teknolojisine tarihsel ve güncel yaklaşımlar: öğrenme ortamlarının evrilme sürecinde kuram ve uygulamanın etkileşimi.

LS 656 Öğretim Politikaları (3+0+0) 3 AKTS 10
Farklı alanlarda etkili öğretimin güncel kuramları. Öğretim programlarının özellikleri ve uygulamaları. Öğretim politikalarına bağlı öğretme ve öğrenme; sınıf içi söylemlerin niteliği. Öğretim politikalarının sınıf içi uygulamasında yaşanan zorluklar.

LS 657 Okuma Kazanımı ve Süreçleri (3+0+0) 3 AKTS 10
Okuma kazanımında bilişsel ve dilbilimsel süreçler. Anadilde okuma kazanımı ve dilin bileşenleri. Okuma araştırmalarında güncel konular. Sözcük okuması konusunda araştırmaya dayalı kuramsal modeller.

LS 658 Eğitim Politikaları (3+0+0) 3 AKTS 10
Eğitim politikaları oluşturmada kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar. Politika uygulama süreçleri. Politika değişiklikleri ve reformlar. Araştırma temelli etkili politikalar oluşturma.

LS 661 Okuma Güçlükleri ve Disleksi (3+0+0) 3 AKTS 10
Çocuklarda okuma güçlükleri ve disleksinin doğası. Okuma güçlüğüne (disleksi) bağlı sözcük okuma ve metin kavramada bilişsel ve dilbilimsel süreçler. Okuma güçlükleri konusunda araştırmaya dayalı kuramsal modeller.Disleksi ile ilişkili araştırmalarda güncel konular ve yeni yönelimler. Beyin ve disleksi: okuma ve okuma güçlüklerinin sinirsel temelleri.

LS 662 Öğretim Programlarının Kuramsal Temelleri ve Uygulamalar (3+0+0) 3 AKTS 10 Öğretim programı kuramının temel boyutları. Kültürel bağlam, politik gerçeklik ve akademik söylemde öğretim programları. Öğretim programı çalışmalarında ideolojik eğilimler.

LS 665 Onamsız Öğrenme (3+0+0) 3 AKTS 10
Onamsız öğrenme alanında kuram, bulgular ve tasarım. Onamsız öğrenmeyi destekleyen ortamlar: müzeler, botanic bahçeleri, görsel ve işitsel ortamları ve keşif atölyeleri,

LS 668 Fen, Okur-Yazarlık ve Teknoloji (3+0+0) 3 AKTS 10
Okumayı öğrenme, fen öğrenimi ve teknolojiyle öğrenme kuramları. Türkçe ve diğer dillerde okuma öğretimi. Fen bağlamında okuma. Fen ve okuma-yazmayı birleştiren teknoloji destekli öğrenme ortamları.

LS 669 Argümantasyon ve Öğrenme Bilimleri (3+0+0) 3 AKTS 10
Argümantasyon öğreniminin bilişsel ve yöntemsel temelleri. Argümantasyon öğrenimi ve öğretimi ile ilgili araştırmalar. Argümantasyonun sosyal yönleri. Argümanların değerlendirilmesi. Argümantasyon için öğrenme ortamlarının tasarlanması.

LS 670 Öğrenme Bilimlerinde Yönlendirilmis Okumalar (1+0+0) 1 AKTS 6
Öğrencinin öğrenme bilimlerindeki ilgi alanına göre bir öğretim elemanının danışmanlığında yürütülen yönlendirilmiş okumalar.

LS 700 Öğrenme Bilimleri Semineri (0+1+0) 0 AKTS 2
Öğrenme bilimleri uygulamalarının analiz edilmesi ve yorumlanması. Akademinin ve endüstriden davet edilmiş misafirlerin bakış açıları.

LS 680-689 Öğrenme Bilimlerinde Özel Konular (3+0+0) 3 AKTS 10
Öğrenme bilimlerindeki seçilmiş alanların incelenmesi

LS 790 Doktora Tezi AKTS 120