Boğaziçi Üniversitesi

English

Öğrenme Bilimleri

Doktora Programı

Programın Amacı


Öğrenme ve öğretmeye ilişkin son yıllarda yapılan disiplinler arası araştırmalar ve teknolojideki ilerlemelerle sağlanan objektif ölçme ve gözlem yöntemleri, öğrenmenin doğasını anlamaya ve niteliğini artırmaya yönelik yeni yöntem ve bakış açılarını gündeme getirmektedir. Bu gelişmelerin akademik bir disiplin içinde öğrenme ortamlarına yansıtılması ve araştırmaların ve eğitimde niteliği artırıcı tedbirlerin sürekliliğinin sağlanması söz konusudur. Bu bağlamda atılacak adımlardan biri, güncel öğrenme ve öğretme ortamlarını inceleyecek ve geliştirecek akademisyenlerin yetiştirilmesidir.

Ülkemizde öğrenme problemlerini ele alan farklı anabilim dalları kapsamında pedagoji, alan eğitimi ve alan bilgilerinin bir araya getirildiği Fen ve Matematik Eğitimi gibi programlar bulunmaktadır. Ancak, eğitim ve öğrenme çalışmalarında ortaya çıkan dönüşüm, öğrenmeyi daha farklı disiplinlerin (eğitim teknolojisi, bilişsel bilim, pedagoji, sinir bilim, psikoloji, antropoloji, dilbilim gibi) sunduğu bakış açıları ve yöntemlerle çalışmayı gerektirmektedir. İlgili kavramsal ve uygulayıcı birikimi yansıtacak yeni doktora programlarına ihtiyaç vardır. Bu yönelimde ortaya çıkan yeni doktora alanlarından biri Öğrenme Bilimleri (Learning Sciences) programıdır. Ülkemizde henüz bulunmayan bu programın açılması, eğitim alanına önemli katkılar sağlayacaktır. Öğrenme Bilimleri doktora programının amacı, öğrenme ve öğretme edimlerinin disiplinler arası kuramsal ve uygulamalı derin çözümlemesini yapabilecek araştırmacılar yetiştirmektir.

Öğrenme ve öğretmeyi tüm yönleri ve paydaşlarıyla araştıracak ve öğretim programını da merkeze alacak bir program şu dört temel üzerine kurulabilir:

  1. Öğrenme ve Biliş,
  2. Yöntembilim,
  3. Tasarım,
  4. Sosyo-Kültürel Konular,

Bu program; öğrenme ortamlarının toplumsal doku içindeki yeri, öğrenme ve öğretme psikolojisi, öğrenme ortamları tasarımı, öğrenme ve onu çevreleyen sistemler için yazılım geliştirme, öğrenmeyle ilgili büyük veri setleriyle çözümleme, onamlı (formel) ve onamsız (informel) öğrenme ortamlarına dönük araştırma yapmak isteyen bireylere akademik bir ortam sağlayacaktır. Programın doğası gereği öğrenci hedef kitlesi fen ve sosyal bilim alanları gibi geniş bir yelpazede yer alan tezli yüksek lisans mezunlarıdır.